Leefomgeving

Uw leefomgeving. Het is van u, maar ook van anderen. Ruimte is beperkt en niets kan of mag zomaar. Vaak is sprake van een complex krachtenveld. Dit is het terrein van Omgeving Manager. De kracht ligt in de weg vinden tussen alle belangen en de regels. Dit kan zijn op beleidsmatig niveau, maar ook op uitvoeringsniveau bij vergunningverlening, toezicht en handhaving.

 

 

.... het volledige dienstenoverzicht

 

De omgevingsvergunning
In 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ingevoerd. 25 vergunning- en ontheffingstelsels zijn geintegreerd tot de omgevingsvergunning. De procedure die overblijft, is echter wel heel zwaar opgetuigd.
Dit vraagt om een strakke organisatie en een goede taakverdeling. Daarin kan Omgeving Manager de volgende functies vervullen:
  • frontofficemedewerker
  • redacteur omgevingsvergunning
  • accountmanager
  • verzorgen deeltoestemmingen mbt ruimte en milieu
  • etc.