Natura 2000 en stikstof

Veel activiteiten veroorzaken emissie van stikstofoxiden of ammoniak (stikstofverbindingen of kortweg stikstof genoemd). Stikstof kan vermesting of verzuring veroorzaken in daarvoor gevoelige habitats in Natura 2000-gebieden. De wetgeving is zodanig streng dat het nagenoeg onmogelijk om een verhoging van de stikstofdepositie toe te staan.

Stikstof is daardoor een hele belangrijke factor voor het slagen van uw project. Omgeving Manager kan uitrekenen met het AERIUS-rekenmodel in hoeverre uw project stikstofdepositie veroorzaakt. Als dit het geval is, is Omgeving Manager de aangewezen partner om te zoeken naar oplossingen.

  • AERIUS-berekeningen
  • aanvragen natuurvergunning
  • advisering stikstofmaatregelen
  • flora- en faunatoets

Historische rechten

Een bestaand bedrijf dat stikstofdepositie veroorzaakt, kan mogelijk daarvoor een vergunning verkrijgen op grond historische rechten. Deze historische rechten kunnen worden ontleend aan eerder verleende vergunningen. Dat is vaak een zoektocht in archieven waarbij kennis van oude reeds vervallen wetgeving cruciaal is. Die kennis en ervaring is bij Omgeving Manager aanwezig, Als het nodig is, wordt teruggegaan tot in de tijd van de Hinderwet.

Natuur