Geur en ammoniak veehouderij

Veehouderij is één van de kernspecialiteiten van Omgeving Manager. Een belangrijk aspect hierbij is de beoordeling van geur- en ammoniakemissie cq de immissie en deposities die door deze emissies worden veroorzaakt.

Zowel bij vergunningverlening als het opstellen van een ruimtelijk plan kan Omgeving Manager de geurimmissie en stikstofdepositie in kaart brengen. De resultaten worden getoetst aan de geldende wettelijke kaders vanuit het Activiteitenbesluit, Wet geurhinder en veehouderij of de Natuurbeschermingswet. Tevens kan Omgeving Manager adviseren over hoe om te gaan met knelpunten.

Voorbeelden

Geurverordening

Voor gemeente Dalfsen heeft Omgeving Manager de geurcontouren in kaart gebracht ten bate van het opstellen van een geurverordening. De verordening is eveneens door Omgeving Manager voorbereid. De geurverordening was de basis voor het kunnen uitbreiden van de bebouwde kom.

Stikstofdepositie Natura 2000

Bij het verlenen van een Natuurbeschermingswetvergunning moet worden beoordeeld wat de gevolgen zijn van stikstofdepositie op gevoelige habitats. Omgeving Manager kan dit in beeld brengen en daarbij tevens adviseren over de benodigde compenserende maatregelen, zoals saldering en toepassing van emissie-arme technieken.