Milieubeoordeling

Met betrekking tot de meeste onderwerpen, zoals bijvoorbeeld geluid, luchtkwaliteit en afvalstoffen kan Omgeving Manager beoordelen of sprake is van een aanvaardbare milieusituatie. Vaak kan dit reeds worden aangetoond door een kwalitatieve beoordeling of een eenvoudige berekening. Uitgangspunt is dat onnodige onderzoekskosten worden voorkomen, maar dat wat gedaan moet worden ook gebeurt.

Omgeving Manager kan tevens bij de meeste onderzoeken beoordelen of deze juist zijn uitgevoerd en of eventueel nog aanvullend onderzoek nodig is. Zo beoordeelt Omgeving Manager onder andere geluid- en bodemrapporten in opdracht van gemeenten.

In een aantal gevallen is diepgaander onderzoek nodig. Zo nodig doet Omgeving Manager daarbij beroep op de expertise van een collega-adviesbureau.

Stachys met bij

Voorbeelden

Omgevingsvergunning

Omgeving Manager voegt bij een aanvraag om omgevingsvergunning voor een inrichting standaard een toelichting die alle relevante milieuaspecten behandelt. Op deze wijze voldoet de aanvraag aan de wettelijke eisen. Belangrijk daarbij is dat de aanvrager op deze wijze zelf de regie heeft over de te treffen maatregelen. Ook hier is het uitgangspunt: Er wordt gedaan wat nodig is, zonder te vervallen in onnodige verplichtingen.

Kloppen de 'feiten'?

Een plan en bijbehorende rapporten zijn vaak niet in lijn met elkaar. Zo kan een plan wijzigen waardoor het rapport niet meer strookt met de werkelijkheid. Reden waarom bij een plantoetsing hierop goed moet worden gelet. Door zowel inzicht in planprocessen als kennis van het milieuthema is Omgeving Manager de ideale partner om dit te laten controleren.