Toezicht en handhaving

Overheid

Omgeving Manager staat verschillende overheden bij met betrekking tot (integraal) toezicht en handhaving bij bedrijven. Dit kan betrekking hebben op de volgende diensten:

 • uitvoeren van controles;
 • opstellen toezichtsplannen op bedrijfs- of brancheniveau;
 • verzorgen aanschrijvingen;
 • opstellen handhavingsbeschikkingen;
 • bijstaan of vertegenwoordiging in bezwaar- en beroepsprocedures;
 • opstellen beleids- en uitvoeringsprogramma's.
 • etc.

Bedrijven

Omgeving Manager ondersteunt bedrijven als zij te maken hebben met toezicht en/of handhaving. De ervaring leert dat zaken vaak genuanceerder liggen dan uit het controlerapport blijkt. De advisering van Omgeving Manager kan dan vaak onnodige ergernis of kosten besparen. Onder andere de volgende diensten worden geleverd:

 • namens bedrijf meelopen met controleur;
 • voorcontrole om risico's vooraf aan de controle in beeld te hebben;
 • second opinion over controlerapport;
 • namens bedrijf in overleg treden met bevoegd gezag;
 • zonodig aantekenen van bezwaar of beroep.
 • etc.
1263661658_2711

Voorbeelden

Project Markerkant Almere

Voor gemeente Almere heeft Omgeving Manager een project uitgevoerd op bedrijventerrein Markerkant waarbij alle bedrijven zijn gecontroleerd op naleving van het bestemmingsplan en milieuwetgeving.

Project afvalwater Glastuinbouw

Voor Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft Omgeving Manager bij 750 glastuinbouwbedrijven gecontroleerd of de lozingsvoorschriften van het toenmalige Besluit glastuinbouw werden nageleefd.

Milieutoezicht en -handhaving

Voor verschillende gemeentes voert Omgeving Manager (integrale) milieucontroles uit, stelt zij handhavingsbeschikkingen op en verdedigt zij het handhavingsbesluit in bezwaar- en beroepsprocedures. Naast milieuwetgeving wordt steeds vaker op andere deelaspecten gelet, zoals het voldoen aan het bestemmingsplan en de Woningwet.